Privacyreglement

Privacyreglement Veiligheidscertificaat Havens

De Stichting Veilige Haven ("SVH") heeft ten doel het bevorderen van veiligheid, veiligheidsbewustzijn en veilige gedrag in de Nederlandse zeehavens. Hiertoe biedt de SVH aan personen die in de haven werken, gaan werken of hebben gewerkt opleidingen aan, die bij goed gevolg resulteren in een Veiligheidscertificaat Havens ("VCH"). Een VCH kan betrekking hebben op het werken in de haven in het algemeen, dan wel op werkzaamheden in een bepaalde sector.

De daartoe bij SVH aangesloten werkgevers ("Werkgevers") kunnen personen aanmelden voor registratie bij de SVH voor opleidingen die kunnen leiden tot toekenning van een VCH. Verder kunnen bij SVH aangesloten zelfstandigen zichzelf aanmelden.
SVH is verantwoordelijk voor het verwerken van (persoons)gegevens van personen die een dergelijke opleiding volgen of hebben gevolgd ("Geregistreerde Personen"), welke gegevens op grond van dit Privacyreglement Veiligheidscertificaat Havens ("Reglement") worden geregistreerd. Dit Reglement geeft uitleg over op welke wijze de SVH de persoonsgegevens van de Geregistreerde Personen, verkrijgt, gebruikt en beschermt.

SVH houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de verkregen persoonsgegevens van de Geregistreerde Personen. Met deze persoonsgegevens wordt vertrouwelijk omgegaan.

Het Reglement wordt verstrekt aan de Werkgever, alsmede aan de Werknemers en zelfstandigen over wie persoonsgegevens worden opgenomen in de registratie van SVH. Ook wordt het Reglement beschikbaar gesteld op de website van SVH: op www.stichtingveiligehaven.nl/vch.

1. Doel gegevensverwerking

 1. De SVH verwerkt persoonsgegevens van de Geregistreerde Personen met het doel de Werkgevers de mogelijkheid te geven te controleren of een persoon het juiste geldige VCH heeft voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden en daarnaast met het doel de Geregistreerde Persoon en zijn Werkgever tijdige te attenderen op het verlopen van de geldigheid van een VCH.

2. Verwerking van de gegevens

 1. Werkgevers kunnen personen aanmelden bij de SVH voor het volgen van een opleiding, die met goed gevolg zal leiden tot een VCH. Zelfstandigen kunnen dit voor zichzelf doen. De volgende gegevens worden door de SVH geregistreerd:
  1. gegevens ter identificatie van de Geregistreerde Persoon, zoals onder meer naam, adres, leeftijd en foto;
  2. contactgegevens van de Geregistreerde Persoon, zoals onder meer telefoonnummer en emailadres;
  3. gegevens betreffende huidige werkgever van de Geregistreerde Persoon, zoals naam, adres, telefoonnummer, contactgegevens van contactpersoon en emailadres van de werkgever.
 2. Op het moment dat een Geregistreerde Persoon in bezit komt van een VCH, worden daarnaast de volgende gegevens van deze persoon geregistreerd:
  1. gegevens betreffende de behaalde VCH's, zoals onder meer het type VCH, datum toekenning VCH en de geldigheid van het certificaat.

3. Gebruik van de gegevens

 1. De SVH stelt de gegevens van de Geregistreerde Persoon online ter beschikking aan de Geregistreerde Persoon wiens persoonsgegevens het betreft en aan diens Werkgever. De Geregistreerde Persoon en de Werkgever hebben een gebruikersaccount en password om toegang tot deze gegevens te verkrijgen.
 2. De SVH kan de persoonsgegevens van de Geregistreerde Personen gebruiken om contact met de Geregistreerde Persoon op te nemen (via e-mail of op andere wijze), ten einde deze te informeren over het eindigen van de geldigheid van een VCH. De SVH kan de persoonsgegevens gerelateerd aan de Geregistreerde Persoon en diens Werkgever gebruiken om ook de betreffende Werkgever hierover te informeren.

4. Ontvangers van de gegevens

 1. Uitsluitend personen die in opdracht van de SVH uitvoering geven aan de verwerking van de persoonsgegevens zoals beschreven in het Reglement, hebben inzicht in de persoonsgegevens van Geregistreerde Personen.
 2. De SVH stelt niet zonder toestemming van de Geregistreerde Persoon de aan hem gerelateerde persoonsgegevens ter beschikking aan derden.
 3. De SVH behoudt zich evenwel het recht voor om persoonsgegevens van Geregistreerde Personen beschikbaar te stellen of te delen indien dit op grond van wet- en/of regelgeving verplicht is. Ook kan de SVH deze persoonsgegevens verstrekken aan andere ondernemingen en andere instellingen, autoriteiten en organisaties met als doel preventie van en bescherming tegen frauduleus of anderszins onrechtmatig handelen.

5. Veiligheid en bewaring van de gegevens

 1. De SVH treft adequate beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens van de Geregistreerde Personen te beschermen tegen niet-geautoriseerde toegang, illegale verwerking, verlies, vernietiging, wijziging en/of beschadiging.
 2. Als de Geregistreerde Persoon een gebruikersaccount en password krijgt om toegang tot deze gegevens te verkrijgen, is hij zelf verantwoordelijk voor het gebruik en het vertrouwelijk houden van dat password. Wij adviseren de Geregistreerde Persoon om zijn password met niemand te delen.
 3. De persoonsgegevens van een Geregistreerde Persoon worden verwijderd tien jaar nadat het laatste nog geldige CVH van een Geregistreerde Persoon zijn geldigheid heeft verloren, dan wel eerder indien de Geregistreerde Persoon heeft aangegeven dat hij zijn persoonsgegevens wil hebben verwijderd.
 4. De SVH zal bij (vermoedens van) fraude zo nodig de bevoegde autoriteiten inschakelen.

6. Rechten geregistreerde personen

 1. Eenieder heeft het recht zich met redelijke tussenpozen tot de SVH te wenden met het verzoek hem mee te delen of er persoonsgegevens betreffende hem of haar worden verwerkt. Een verzoek dient gericht te worden aan het bestuur van de Stichting Veilige Haven, kantoorhoudende aan de Pegasusweg 200, 3067 KX Rotterdam.
 2. De SVH zal binnen vier weken nadat het verzoek is ontvangen, schriftelijk meedelen of er zodanige gegevens worden verwerkt. Als er inderdaad persoonsgegevens betreffende de verzoeker worden verwerkt, verstrekt de SVH een overzicht daarvan aan de verzoeker. De SVH kan voor de mededeling een vergoeding van ten hoogste EURO 5,- verlangen, ter voldoening van de door de SVH gemaakte administratieve kosten voor het verstrekken van deze informatie.
 3. Om de SVH in staat te stellen op deugdelijke wijze de identiteit van de verzoeker vast te stellen wordt met het verzoek een kopie van het paspoort of nationale identiteitskaart meegestuurd. Deze kopie wordt teruggestuurd met de in artikel 6.2 genoemde schriftelijke mededeling.
 4. Een Geregistreerde Persoon kan SVH verzoeken de persoonsgegevens zoals deze door de SVH geregistreerd zijn te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijke voorschrift worden verwerkt. De SVH zal binnen vier weken nadat het verzoek is ontvangen, reageren of aan het verzoek wordt voldaan. Indien niet aan het verzoek wordt voldaan wordt dit met redenen omkleed.

7. Wijzingen

 1. De SVH behoudt zich het recht voor om (tussentijds) wijzigingen in het Reglement aan te brengen. Elke verandering in het Reglement zal worden geplaatst op www.stichtingveiligehaven.nl/vch en – waar nodig en indien mogelijk – per e-mail worden medegedeeld aan Geregistreerde Personen en Werkgevers.

8. Contact

 1. Alle opmerkingen, vragen en klachten en/of verzoeken met betrekking tot het gebruik van de persoonsgegevens van Geregistreerde Personen kunnen worden gericht aan de Stichting Veilige Havens ter attentie van de heer Ruud Wennekes via emailadres info@stichtingveiligehaven.nl of postbus 3009 AR te Rotterdam.
 2. Geregistreerde Personen hebben het recht om een klacht in te dienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens over de verwerking van persoonsgegevens door de SVH die betrekking hebben op hen. De klacht dient verzonden te worden naar College bescherming persoonsgegevens, t.a.v. de klachtencoördinator, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.